Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο πλέον γνωστός και αναγνωρίσιμος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Στην πραγματικότητα το ΜΒΑ είναι ένας ακαδημαϊκός τίτλος με καθαρά επαγγελματική κατεύθυνση, με την έννοια ότι απευθύνεται σε εκείνους, που ήδη εργάζονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ή σε εκείνους που πρόκειται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στη διοίκησή τους, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας, τον κλάδο της επιχείρησης, ή το μέγεθος της επιχείρησης.

Γι’ αυτό το λόγο το ΜΒΑ είναι ο δημοφιλέστερος μεταπτυχιακός τίτλος όχι μόνο από αποφοίτους σπουδών οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης, αλλά και από πληθώρα άλλων ειδικοτήτων, όπως οι μηχανικοί, οι νομικοί, ακόμη και οι απόφοιτοι θεωρητικών σπουδών. Η επιτυχία αυτή του MBA, στην Ελλάδα και διεθνώς, οφείλεται στο γεγονός ότι βοηθάει τον κάτοχό του να κατανοήσει τη λειτουργία μιας επιχείρησης: πώς οργανώνεται, πώς δομείται, πώς διοικείται.

Το MBA προσφέρει στους φοιτητές νέες δεξιότητες και επαρκείς γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τις διάφορες πλευρές και λειτουργίες της επιχείρησης, να αναπτύσσουν και να διαμορφώνουν επιτυχημένα προγράμματα στρατηγικού και λειτουργικού χαρακτήρα. Καθιστά το φοιτητή και μετέπειτα στέλεχος (ή τωρινό στέλεχος) ικανό να αναλάβει θέσεις αυξημένης αρμοδιότητας και ευθύνης. Συμβάλλει στην αυτοπεποίθησή του. Του δίνει τη δυνατότητα να καταστεί ένας γενικός μάνατζερ με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης στη διοικητική πυραμίδα της επιχείρησης.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένα τυπικό ΜΒΑ. Υπάρχουν δεκάδες τουλάχιστον διαφορετικά ΜΒΑs, τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές δυνατότητες καριέρας, διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ΜΒΑ είναι ένας γενικός μεταπτυχιακός τίτλος, σχεδιασμένος να διευρύνει τον ορίζοντα των φοιτητών, ώστε να αντιλαμβάνονται όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων αλλά και την αλληλεπίδραση αυτών των λειτουργιών (πχ παραγωγή, πωλήσεις, διανομή κλπ). Είναι επομένως κατάλληλος για όσους θέλουν να έχουν μια συστημική θεώρηση της επιχείρησης και να καταστούν ικανοί να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξή της.

Η επιλογή του κατάλληλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από κάποιον ενδιαφερόμενο, υποψήφιο φοιτητή, είναι καθοριστικής σημασίας για την επαγγελματική του σταδιοδρομία και επιτυχία.

Υπάρχει σήμερα ολόκληρη βιομηχανία συγκριτικής αξιολόγησης Τμημάτων ΑΕΙ και προγραμμάτων MBA. Οι έρευνες διεξάγονται από ΜΜΕ ή άλλους φορείς, με κριτήρια αξιολόγησης όπως ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση των σπουδών ενός αποφοίτου μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας, το επίπεδο των αποδοχών, οι διακρίσεις (ερευνητικές συνήθως) των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, κ.ά. Σε μερικά πανεπιστήμια, π.χ στην Αμερική, είναι βέβαιο πως υπάρχουν καθηγητές αστέρες, διεθνούς βεληνεκούς. Αυτό είναι πολύ καλό για το πρόγραμμα. Πολύ συχνά όμως οι άνθρωποι αυτοί διδάσκουν ελάχιστα ή και καθόλου στο πρόγραμμα. Συχνά επίσης η μεγάλη διαφορετικότητα στην εθνικότητα των φοιτητών (και ο διεθνής προσανατολισμός των σπουδών) είναι ένα θετικό στοιχείο αξιολόγησης.

Είναι όμως πάντα αυτό που επιθυμεί ή ταιριάζει στην προσωπικότητα του φοιτητή; Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη του Μάνατζμεντ (European Foundation of Management Development) διαπιστώνει ότι: δεν υπάρχει ή δεν έχει και τόσο πολύ σημασία το καλύτερο (number one) πανεπιστήμιο ή φορέας που προσφέρει το ΜΒΑ, όσο η δομή και το περιεχόμενο του ίδιου του προγράμματος σπουδών (διάρκεια, αριθμός και είδος μαθημάτων, εκπαιδευτική και μαθησιακή εμπειρία, κά), το οποίο ταιριάζει στις προσδοκίες, τους προσωπικούς στόχους, τα σχέδια, την προσωπικότητα και τις δυνατότητες του υποψήφιου φοιτητή.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων προσφέρεται ως πρόγραμμα πλήρους ή/και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα.

Αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις:

  • Γενικό MBA
  • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και
  • Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 10 μαθήματα και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα (τα απογεύματα) και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο πρόγραμμα προσφέρονται 14 μαθήματα, από τα οποία τα 6 είναι υποχρεωτικά (κορμού) και τα 8 κατεύθυνσης. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος περιέχονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού Σπουδών.

Τα βασικά οργανωτικά στοιχεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του τμήματός μας, που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του, είναι τα εξής

  • Ο μικρός αριθμός των φοιτητών, η επιλογή των οποίων γίνεται με αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια και συγκεκριμένη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.
  • Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φοιτητών μας, όπως μελέτες περιπτώσεων, ομάδες μελέτης – εργασίας, διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών κ.ά.
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό από το Τμήμα μας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος αλλά και από άλλα ΑΕΙ ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αναγνωρισμένη ερευνητική παρουσία ή/και διοικητική εμπειρία.
  • Η αυστηρή διάρθρωση των σπουδών, η οποία βοηθά τους φοιτητές μας να επιδιώκουν και να επιτυγχάνουν τους εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους.
  • Η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες, που προβλέπονται στο νόμο 3374/2005, περί διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς καλή γνώση (επίπεδο B2) της αγγλικής γλώσσας.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους φοιτητές δημοσιεύεται στις αρχές Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή μέχρι τα μέσα Ιουνίου, η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών ολοκληρώνεται μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής διαδοχικά σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση.

Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται). Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού Σπουδών.

Ανάλογα με το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης, αποφασίζεται κάθε χρόνο το ύψος των διδάκτρων, ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες του Προγράμματος και να επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Στις σημερινές συνθήκες, με την πλήρη απουσία δημόσιας χρηματοδότησης από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, τα δίδακτρα ορίζονται στο ποσό των 1.200 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

Tο Πρόγραμμα μπορεί, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με κριτήριο αποκλειστικά και μόνο τις επιδόσεις των φοιτητών, στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Σημειώνεται, ότι τα τελευταία έτη, δεν υπήρξαν χορηγίες υποτροφιών σε φοιτητές με βάση την επίδοσή τους αλλά το πρόγραμμα παρείχε πλήρη απαλλαγή διδάκτρων σε φοιτητές, όπως περιγράφεται εδω.

Το Μεταπτυχιακό είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με την έγκριση επανίδρυσης (ΦΕΚ 3463/τΒ’/13-9-2019) και την τροποποίηση επανίδρυσης (ΦΕΚ 5666/τΒ’/7-11-2022). Ο νέος κανονισμός σπουδών είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 4468/τΒ’/12-7-2023.

Περαιτέρω Ερωτήσεις

Εάν έχεις περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στείλε μας μήνυμα συμπληρώνοντας την φόρμα που ακολουθεί.

Scroll to Top