Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), προϋποθέτει την επιτυχή εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ, διεθνώς ‘Thesis’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού του προγράμματος σπουδών. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία διενεργείται ατομικά και μόνο από έναν φοιτητή και αντιστοιχεί σε 30 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου πλήρους φοίτησης. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί μία σημαντικότατη πρόκληση ποιότητας επιστημονικού έργου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφενός και, αφετέρου μία μοναδική ευκαιρία για τους υποψηφίους να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με την καθοδήγηση και τον έλεγχο του επιβλέποντα καθηγητή.

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας στην κατανόηση του στόχου, που θα προσπαθήσουν να επιτύχουν μέσω της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους, όπως επίσης και στη δημιουργία της απαραίτητης ‘καλής επικοινωνίας’ τους με τον επιβλέποντα καθηγητή. Προς την κατεύθυνση αυτή περιγράφονται οι διαδικασίες υποβολής της πρότασης εκπόνησης και ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, καταγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησής της, δίδονται κατευθύνσεις για τον τρόπο συγγραφής της και αναλύονται με λεπτομέρεια τα βασικά κεφάλαια (εισαγωγή, μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, ανάλυση δεδομένων, συμπεράσματα/προτάσεις), που η εργασία θα πρέπει να περιέχει. Ο οδηγός προσπαθεί να καλύψει τα περισσότερα θέματα, που έχουν σχέση με την εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Στην περίπτωση που ανακύψουν ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό, οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ.

Πριν την εκπόνηση της μεταπτυχιακής σας εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τον Οδηγό περί Λογοκλοπής του ΠΜΣ.

Scroll to Top