Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από  εδώ   μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf με το ΦΕΚ που περιέχει τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’ 148) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2897/13-07-2018 απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 2796/13-07-2018, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του νέου ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τεύχος Α’) για την “Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”.

 

Scroll to Top