Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)” λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την έγκριση επανίδρυσης (ΦΕΚ 3463/τΒ’/13-9-2019) και την τροποποίηση επανίδρυσης (ΦΕΚ 5666/τ. Β’/7-11-2022).
Ο νέος κανονισμός σπουδών είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 4468/τΒ’/12-7-2023.

2010 – 2023 (Προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας)

Κατά το διάστημα 2010 – 2018 το ΠΜΣ λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β’ και ΦΕΚ 2776/31-10-2013, τεύχος Β) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α’) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Κατά το διάστημα 2018-2023 το ΠΜΣ λειτούργησε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2897/13-07-2018 απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 2796/13-07-2018, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τεύχος Α’). Ο προηγούμενος κανονισμός σπουδών που ίσχυε είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 5613/2-12-2021, τεύχος Β.

Scroll to Top